Searching...

基本类型

常用基本类型的转换方法比较简单,我们这里使用一个例子来演示转换方法的使用及效果。

更多的类型转换方法请参考接口文档:https://godoc.org/github.com/gogf/gf/util/gconv

package main

import (
  "fmt"
  "github.com/gogf/gf/util/gconv"
)

func main() {
  i := 123.456
  fmt.Printf("%10s %v\n", "Int:",    gconv.Int(i))
  fmt.Printf("%10s %v\n", "Int8:",    gconv.Int8(i))
  fmt.Printf("%10s %v\n", "Int16:",   gconv.Int16(i))
  fmt.Printf("%10s %v\n", "Int32:",   gconv.Int32(i))
  fmt.Printf("%10s %v\n", "Int64:",   gconv.Int64(i))
  fmt.Printf("%10s %v\n", "Uint:",    gconv.Uint(i))
  fmt.Printf("%10s %v\n", "Uint8:",   gconv.Uint8(i))
  fmt.Printf("%10s %v\n", "Uint16:",   gconv.Uint16(i))
  fmt.Printf("%10s %v\n", "Uint32:",   gconv.Uint32(i))
  fmt.Printf("%10s %v\n", "Uint64:",   gconv.Uint64(i))
  fmt.Printf("%10s %v\n", "Float32:",  gconv.Float32(i))
  fmt.Printf("%10s %v\n", "Float64:",  gconv.Float64(i))
  fmt.Printf("%10s %v\n", "Bool:",    gconv.Bool(i))
  fmt.Printf("%10s %v\n", "String:",   gconv.String(i))

  fmt.Printf("%10s %v\n", "Bytes:",   gconv.Bytes(i))
  fmt.Printf("%10s %v\n", "Strings:",  gconv.Strings(i))
  fmt.Printf("%10s %v\n", "Ints:",    gconv.Ints(i))
  fmt.Printf("%10s %v\n", "Floats:",   gconv.Floats(i))
  fmt.Printf("%10s %v\n", "Interfaces:", gconv.Interfaces(i))
}

执行后,输出结果为:

   Int: 123
   Int8: 123
  Int16: 123
  Int32: 123
  Int64: 123
   Uint: 123
  Uint8: 123
  Uint16: 123
  Uint32: 123
  Uint64: 123
 Float32: 123.456
 Float64: 123.456
   Bool: true
  String: 123.456
  Bytes: [119 190 159 26 47 221 94 64]
 Strings: [123.456]
   Ints: [123]
  Floats: [123.456]
Interfaces: [123.456]